Шри Кали Дас и Джхару Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Кали Дас преди бил девойка от селото на име Малли във Враджа лила (Гаура-ганоддеша-дипика 190) Преданият на Махапрабху Кали Дас се родил в село Бхеда (или Бхадува). Той бил чичо на Рагхунатх Дас Госвами и бил дал обет да се храни с останките от храната на Вайшнавите през …

Повече

Вакрешвара Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шри Вакрешвара Пандит разкрил такава неимоверна сила, че танцувал без да спре в продължение на три дни. Кришнадас Кавирадж Госвами пише следното за Вакрешвара: „Вакрешвара Пандит е много скъп слуга на Бога, който танцувал без отдих 72 часа. Един ден самият Махапрабху танцувал и пеел, а Вакрешвара паднал …

Повече

Братята Гхош

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Говинда, Мадхава и Васудева били гопи във Враджа, а именно Калавати, Расоласа и Гунатунга, които обичали да пеят песните, съчинени от Вишакха. (Чаура-ганоддеша-дипика 188) Тримата братя Гхош се родили в семейство от висшата класа , призхождащо от северна Рарха. И тримата били певци, известни със сладките си гласове. …

Повече

Шри Вишнуприя Деви

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Цар Сатраджит в Кришна лила, стана Санатан Мишра в Чайтаня лила. Майката на Вселената, въплъщение на Божията бху-шакти, е неговата дъщеря Вишнуприя. (Гаура-ганоддеша-дипика 47) Вишну таттва Кришна се оженил за Сатябхама, дъщерята на цар Сатраджит и принцеса на Ядавите. В Гаура лила, същият този Сатраджит станал Санатан Мишра, …

Повече

Рагхава Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Онази гопи Дхаништха, която носеше невъобразимо количество храна на Кришна във Враджа, сега стана скъпият слуга на Гауранга, Рагхава Пандит. Неговата сестра Дамаянти бе Гунамала в Кришна лила (Гаура-ганоддеша-дипика 166-167) В Кришна лила Дхаништха Деви отнасяла прасада от Кришна на Радхарани по заръка на Яшода Мата. Радхарани с …

Повече

Санорийа Випра и Биджли Кхан

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Кришна Дас Кавирадж Госвами разказва за срещата на Махапрабху с един Санория брамин в 17 и 18 глава на Мадхйа-лила. Нищо не се знае за произхода на този брамин – дори името му е неизвестно. Онова, което ни интересува тук са ученията, преподадени чрез неговия пример. Махапрабху среща …

Повече

Шри Рагхупати Упадхйайа

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шри Рагхупати Упадхйайа бил брамин, произхождащ от областта Митхила. Бил роден в Тирхут (или Тирухита), щата Бихар. Когато Махапрабху чул стиховете на Рагхупати Упадхйайа, той бил залят от чувства на екстазна любов. Шрила Рупа Госвами по-късно включил някои от тези стихове в своята „Падйавали”. Кришна Дас Кавирадж Госвами …

Повече

Курма Випра и Васудева Випра

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Когато решил да спаси хората от Юга, Махапрабху напуснал Пури под предлог че отива на поклонение. Било месец Вайшакх. По молба на Нитйананда Прабху. Той приел като слуга Кришна Дас Випра. Раздавайки према навсякъде, откъдето минел, Той пристигнал на място, наречено Курмастхан (или Курма Кшетра), където дал благословията …

Повече

Дамодар Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Дамодар Пандит е един от клоните на ствола Чайтанйа. Любовта му към Бога била така силна, че той дори Му се карал. Това толкова радвало Бога, че Той го изпратил в Надйа. Ще разкажа тази история по-късно. (Чайтанйа Чаритамрита 1.10.31-32) Онази гопи с ужасния нрав на име Шайвйа …

Повече