Шри Мурари Гупта

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Мурари Гупта бил Хануман в лилата на Рамачандра.

(Гаура-ганоддеша-дипика 91)

Думата „гупта” означава „скрит”, така че името Мурари Гупта показва, че Мурари (Шри Чайтанйа Дева) тайно и постоянно обитава неговото сърце.

(Чайтанйа Бхагават 2.10.31)

Мурари Гупра се родил в семейство на Айурведически лекари в областта Шилхет. Имената на родителите му са неизвестни. Той бил малко по-възрастен от Махапрабху.

Мурари Гупта лекува болестта на материалистичния живот. Той бил един от многото придружители на Махапрабху, които се появили в Шилхет.

(Чайтанйа Бхагавата 1.2.35)

Когато семейството на Мурари се преместило от Шилхет в Навадвип, те живеели в същия квартал като Чайтанйа, и така Мурари бил другар на Нимай в много от детските Му забавления.

Студентският живот на Мурари в Навадвип

Мурари Гупта бил ученик в училището (Тол) на Ганга Дас Пандит заедно с Нимай. Докато Богът бил зает да се забавлява с учене и изследване, той обичал да подхваща с Мурари шеговити спорове. Мурари бил удивен от интелигентността и учеността на своя съученик. Самият той също станал добър учен по Божията милост. Един път Нимай много се зарадвал на решението, което Мурари намерил на една задача. Той докоснал с лотосовата Си ръка приятеля Си, изпълвайки цялото му тяло с трепетен екстаз. Мурари Гупта дълбоко в сърцето си почувствал, че тази личност не би могла да бъде обикновено човешко същество. Нима обикновен човек би могъл да добие такава ученост толкова бързо? И даже самото Му докосване да носи такава екстатична наслада!

(Чайтанйа Бхагавата 1.10.30-33)

Украшението на един Вайшнава е неговото смирение. Махапрабху изпитвал силни чувства, виждайки Мурари Гупта разкрасен по такъв начин.

Мурари Гупта бил съкровищница пълна с любов. Сърцето на Махапрабху се топяло когато наблюдавал мекотата и кротостта на Мурари.

(Чайтанйа Чаритамрита 1.10.49)

Специалната милост на Махапрабху към Мурари

Когато се завърнал от Гайа, Махапрабху срещнал Мурари в къщата на Шукламбар Брахмачари. Мурари бил чул за промяната у Махапрабху от Шриман Пандит. Богът много обичал Мурари и един ден му дарил видението на Своята форма като Вараха Аватар; Той вдигнал каната за вода на Мурари върху носа Си, надавайки силен рев. Мурари почувствал, че животът му е постигнал пълнотата си при тази визия и съчинил химн във възхвала на Бога. Тази случка е красиво описана от Вриндаван Дас Тхакур в Мадхйа-кханда на „Чайтанйа Бхагавата”, глава 3.

Богът приел настроението на Вараха в дома на Мурари. Той се качил на раменете му и затанцувал из неговия двор.

(Чайтанйа Чаритамрита 1.17.19)

Мурари Гупта бил поклонник на Бог Рамачандра и обичта на Махапрабху към него напомня онази на Рамачандра към Неговия слуга Хануман.

Господ Гаура Хари чувствал силна любов към Мурари. Тя била досущ като любовта на Бог Рамачандра към Хануман.

(Чайтанйа Бхагавата 2.3.11)

През време на 21-часовото велико богоявление (маха-пракаша) в Шривас Анган, Богът дарил на Мурари визията да Го съзре като Рама. Когато Мурари видял пред себе си своето обожаемо мурти, той се изгубил в припадък. След това възславил Бога по начин, който толкова много Го зарадвал, че Той дарил на Мурари благословията всичките му желания да се изпълняват.

Махапрабху казал на Мурари: „Виж Моя облик!” И о чудо, Мурари видял право пред себе си обликът на Рагунатх! Видял Бога на Вселената, с кожа смугла като трава дурба, седейки във вирасана – позата на велик стрелец с лък. Видял Сита и Лакшман от двете Му страни, видял и армията Му от маймуни наоколо, пееща хвалебствени химни. На Мурари се сторило, че самият той бил една от тези маймуни и щом съзрял това, той припаднал. Най-добрият сред лекарите, Мурари Гупта, лежал в безсъзнание на земята, напълно победен от магията на Махапрабху.

(Чайтанйа Бхагавата 2.10.7-11)

Веднъж, чувайки Мурари Гупта да възпява славата на Рамачандра, Махапрабху написал на челото му думите „Рама Дас”, слугата на Рама. (Чайтанйа Чаритамрита 1.17.61)

Мурари и Нитйананда Прабху

Махапрабху преподал духовните истини за Себе Си, Нитйананда Прабху и въпросите на етикета чрез Мурари. Един път Мурари Гупта пристигнал в дома на Шривас и с влизането си, отдал почитания първо на Махапрабху и след това на Нитйананда. Но Махапрабху му казал, че не е спазил правилната процедура. Мурари не могъл да разбере, какво има Богът впредвид. Същата нощ, когато се прибрал вкъщи, той видял в съня си Нитйананда като Баларам, който веел на Махапрабху, Кришна, с ветрило. Тогава Мурари разбрал какво искал да му каже Махапрабху и оттогава винаги поднасял почитанията си първо на Нитйананда, и след това на Махапрабху.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише в своята „Гаудийа-бхаша”: „Шри Мурари бил поклонник на Баларам. Ето защо да се почита Вурховния Бог без преди това да бъде обожаван гуру и джагад-гуру е протоколна грешка.”

Лотосоокият Махапрабху седял с усмихнатия Нитйананда от дясната Си страна. Мурари отдал поклоните си първо на Нитйананда и след това в нозете на Вишвамбхар.

(Чайтанйа Бхагавата 2.20.22-23)

Мурари лекува разстройството на Махапрабху

Богът винаги е много щастлив да приема даровете на Своите предани, независимо как са приготвени. Веднъж Мурари се върнал вкъщи и рекъл на жена си, че иска да хапне. Неговата предана съпруга с внимание сготвила ориз с гхи и го дала на мъжа си. Но Мурари, погълнат в размисли върху Кришна, гребял шепа след шепа от ориза и го хвърял на пода, предлагайки го по такъв начин на Бога. Изумителното е, че макар Махапрабху да не присъствал там тогава, Той приел това предлагане. На следния ден Богът дошъл при Мурари и му казал: „Идвам за лекарство. Вчера ти продължаваше да настояваш да ям. Накара ме да изям толкова много, че сега има разстройство. Дай Ми малко вода, която да излекува стомашния Ми проблем.” Махапрабху надигнал стомната на Мурари, изпивайки цялото й съдържание. Виждайки това Мурари загубил съзнание, а бхактите които били там, се разридали.

Мурари ще излекува всеки, който дойде при него, независимо дали болестта му е телесна или душевна.

(Чайтанйа Чаритамрита 1.10.51)

Страхът на Мурари, че Бог ще го напусне

Мурари Гупта изслледвал забавленията на много божествени инкарнации и стигнал до заключението, че във всяко едно от Своите появявания, Той винаги урежда нещата така, че Неговите спътници да напуснат света преди Него. Затова Мурари си помислил, че след като Махапрабху неизбежно ще напусне света в даден момент, за него би било по-добре да си е тръгнал преди този ден да настъпи, защото не би могъл да понесе да присъства на подобна случка. Поради тази причина Мурари се сдобил с остър нож и го държал скрит в дома си. Богът научил за намерението му и незабавно отишъл в къщата му, изисквайки ножа. Тази лила е описана в дванайста глава на „Бхакти-ратнакара”.

Мурари Гупра също ходел на ежегодното поклонение до Пури за да види Махапрабху. Придружаван от жена си, той хранел Бога с много ястия, които двамата били приготвили. Мурари участвал в Ратхайатра Фестивала като член на третата санкиртан група, в която Мукунда Датта пеел, а Хари Дас Тхакур танцувал.

Изключителната преданост на Мурари към Рама

Махапрабху преподал принципите на преданността към обожаемото мурти чрез Мурари Гупта. Човек не може да напредне в преданото служене без специфична посветеност към едно обожаемо мурти или ишта-девата. Мурари бил инкарнация на Хануман и виждал Чайтанйа Махапрабху като Рамачандра. Веднъж Махапрабху поискал да изпита верността му към любимия му Рама, казвайки му вместо Него да обожава Кришна. Богът обяснил на Мурари, че Кришна е Върховният Бог, изворът на всички инкарнации. Тъй като Кришна е океан от всички предани вкусове, радостта която човек получава служейки на Него, не може да бъде получена чрез служене на нито една друга Негова форма. Мурари обещал на Махапрабху, че ще стори, каквото Той го посъветвал и ще обожава Кришна, но когато се завърнал в дома си, не могъл да изостави лотосовите нозе на Рамачандра. Дори самата мисъл за това го отчайвала и той не могъл да заспи цялата нощ. На сутринта той отишъл при Махапрабху и паднал в нозете Му, цял облян в сълзи, казвайки смирено: „Аз съм продал сърцето си на Рамачандра. Не мога да си го взема от нозете Му. Само щом се опитам, това ми причинява непоносима мъка. Не мога да изоставя лотосовите нозе на Рагунатх, дори това да означава да не ти се подчиня. Какво да сторя! О милостиви, моля те, позволи ми по-скоро да напусна живота си пред очите Ти, отколкото да страдам от такава съдба!”

(Чайтанйа Чаритамрита 2.15.149-151)

Хануман е известен с един свой стих, изразаващ простоосърдечната му преданост към Рама:

шри-натхе джанаки-натхе
чабхеде параматмани
татхапи мама сарвасво
чамах камала-лочанах

„И Нарайан, съпругът на Лакшми, и Рамачандра, съпругът на Сита, за в еднаква степен Върхоният Бог. Въпреки това, единствено лотосоокият Рама е всичко за мен.”

Махапрабху бил безкрайно щастлив да види такива чувства на изключителна преданост към обожаемото мурти. Той казал: „Ти си самият Хануман, вечният слуга на Рамачандра. Наистина, защо да изоствяш служенето в лотосовите Му нозе?”

Бащата на Шри Джива Госвами, Анупама, по същия начин бил отдаден на Рама. Махапрабху го сравнил с Мурари, когато Санатан му казал, че Анупама не бил способен да се откаже от обожаването на Рама, въпреки увещанията на братята си.

Махапрабху рекъл: „Преди аз изпитах Мурари Гупта и открих, че той е отдаден на Рама по същия начин. Славен е онзи предан, който не изоствя лотосовите нозе на своя обожаем Бог. Славен е и онзи Бог, който никога не изоставя своя предан.”

(Чайтанйа Чаритамрита 3.4.45-46)

Мурари Гупта напуснал на същото пълнолуние шарат-пурнима, когато е есеннният раса-лила фестивал.

One Comment

  1. Обратна връзка: Шри Рупа Госвами | vaisnava.org

Коментарите не са активни