Вриндавана Даса Тхакура

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Веда Вяса станал Вриндавана Даса Тхакура. Приятелят на Кришна, Кусумапида, също влязъл в него, за забава на Бога.
„Гаура-ганоддеша-дипика“ (109)

Веда Вяса описал Кришна лила в „Шримад Бхагаватам”. Без да се различава от Вяса, Вриндаван Дас описал Махапрабху лила в своята „Чайтаня Бхагавата”. Отначало книгата се наричала „Чайтаня Мангала”, но когато Лочан Дас по-късно дал същото име на своята биография на Бога, тя била прекръстена на „Чайтаня Бхагавата”.

Майката на Вриндавана Даса, Нараяни

Вриндаван Дас Тхакур

Вриндавана Даса Тхакура

Вриндавана Даса се родил на кришна двадаши през месец Вайшакх, 1507 г. Някои казват, че рожденото му място било Мамгачхи близо до Навадвип, а други – че бил роден в Кумарахатта. Баща му се наричал Вайкунтханатх Випра, по произход от Шилхет; майка му била Нараяни Деви. Нараяни била щерка на по-големия брат на Шриваса Пандит, Шриналина Пандит. Кави Карнапур също споменава името й в „Гаура-ганоддеша дипика”: „Килимбика, която обичала да изяжда остатъците от храната на Кришна, била по-малката сестра на Неговата дойка Амбика (съпругата на Шриваса, Малини). В Махапрабху лила, тя била Нараяни”.

Нараяни се прочула с това, че Гаурасундара я облял с благодатта си, давайки й да яде остатъците от храната му. Нараяни била едва четири-годишно момиченце, когато Богът проявил божествения си облик в маха-пракаша в Шривас Анган, но все пак Той я опиянил с екстаза на према.

Незвисимо дали бил роден в Мамгачхи или в Кумарахатта, Вриндавана Даса прекарал детството си, заедно с майка си в Мамгачхи, в дома на нейните родители. Когато баща му починал, той се преместил, заедно с майка си в дома на Шриваса, където получили специалните благословии на Махапрабху.

Вриндавана Даса пише „Чайтаня Бхагавата”

Добре известно е, че Вриндавана Даса получил изобилни благословии от Нитянанда Прабху, затова се казва, че той бил негов посветен ученик.

Вриндавана Даас написал „Чайтаня Бхагавата” през 1535 г. Кришна Даса Кавираджа Госвами, авторът на „Чайтаня Чаритамрита” възславя него и творбата му със следните думи:

Вриндавана Даса, синът на Нараяни, написа „Чайтаня Мангала”. Веда Вяса бе описал Кришна лила в „Шримад Бхагаватам”, а Вриндавана Даса е Вяса на Чайтаня лила. „Чайтаня Чаритамрита“ (1.11.54-55)

Веда Вяса разказа историята на забавленията на Кришна в „Бхагаватам”. Вриндавана Даса Тхакура изпълни задължението на Вясадева, разказвайки забавленията на Чайтаня. Неговата „Чайтаня Мангала” премахва цялото нещастие. От нея аз научих чудесата на Бог Чайтаня и Нитянанда и узнах всички най-фини доктрини на преданото служене към Кришна. Вриндавана Даса Тхакура е резюмирал същината на „Шримад Бхагаватам” в своята „Чайтаня Мангала”. Ако някой, който е дори атеист или мюсюлманин чуе „Чайтаня Мангала”, той незабавно става голям ваишнава. Обикновено човешко същество не би могло да сътвори такава възвишена и несравнима творба; самият Бог Чайтаня говори през устата на Вриндавана Даса. Поднасям милионите си поклони в лотосовите нозе на Вриндавана Даса Тхакура, който спаси цялата вселена чрез своята книга. Той бе роден от утробата на Нараяни, която вечно се наслаждаваше на остатъците от храната на Шри Чайтаня. Колко дивно е неговото описание на Божиите дела! Просто като слушат това описание, трите свята се пречистват и освещават! „Чайтаня Чаритамрита“ (1.8.34-42)

В „Чайтаня Бхагавата” Вриндавана Даса Тхакура разказва основно за ранния живот на Махапрабху – за детството му, студентския му живот, как наказал Кази, заминаването му от Навадвип, както и някои аспекти от живота му в Пури. След това, той толкова надълбоко потънал в описанието на Нитянанда Прабху лила, че дал съвсем съкратен разказ за по-късния живот на Махапрабху. Кришна Даса по-късно разказал надълго и нашироко тези неописани моменти в своята „Чайтаня Чаритамрита”. Кришна Даса пише:

Вриндавана Даса е ауторизираният биограф на Шри Чайтаня Махапрабху, равен на Шрила Вясадева. Той описва забавленията на Бога по такъв начин, че те стават все по-сладки и по-сладки. Боейки се, че книгата му ще стане прекалено голяма, той оставил неразказани някои части от живота на Махапрабху. Ще се опитам, доколкото ми е възможно да запълня тези празнини. „Чайтаня Чаритамрита“ (1.13.48-49)

Критицизмът на Вриндавана Даса към Ваишнава-апарадха

Вриндавана Даса показал безгранична милост към пропадналите души чрез своето предупреждение: „Ако някой все още продължава да хули един ваишнава, дори след като му е казано колко противно е това, аз ще го ритна в главата!

Тези думи се повтарят на няколко пъти в „Чайтаня Бхагавата”. Някои глупави и арогантни личности не разбират това изказване и критикуват Вриндавана Даса, че го е направил. Подобни критики ги въвличат в калното тресавище на ваишнава-апарадха.

В същата връзка си заслужава да научим забележката на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, основателят на Шри Чайтаня Матх и на всички Гаудия Матх: „Готов съм да ритна в главите онези завистливи и пъклени личности, които хулят Нитянанда Прабху, ако по този начин ще мога завинаги да ги предпазя от повторни опити да показват неуважение към Върховния Бог. Не само това, но ако чрез действието си успея да им донеса ясно разбиране за истината, ще съм извършил към тях велико служене.“

Така казва Вриндавана Даса, инкарнацията на Вяса и ачария във ваишнавската вяра. Ако дори една прашинка от крака на Вриндавана Даса падне върху главата на грешния оскърбител, то той би бил благословен и всичките му греховни обусловености неизбежно ще се разтопят. С тези свои думи Тхакура разкрива състраданието си дори към най-атеистичните хулители, с нетрепващата вяра подобаваща на един слуга на Нитянанда Прабху, върховният гуру. Той казва на подобни люде, че макар да трябва да бъдат обекти на безразличие поради глупостта си, въпреки всичко, той и други състрадателни ваишнави, които като него практикуват и проповядват божиите доктрини, безкористно и без личен интерес ще действат за тяхно добро, пряко невежеството им относно истината за Нитянанда, пряко настояването им да се втурват с главата напред по пътя към ада, пряко неохотата им да действат за истинския си интерес. Състраданието, изразено в думите на Вриндавана Даса е отвъд умственото разбиране на онези, които не знаят какъв всъщност е техния интерес. Този, който следва стъпките на Вриндавана Даса и едновременно практикува и проповядва ваишнавската религия, винаги трябва да бъде зает с това да допринася за висшето благо на всекиго. Макар привидно да показва, че иска да накаже враговете на Бога, той всъщност таи към тях състрадание, което не знае граници.“ „Гаудийа-бхашя“ (1.9.225)

Денят на напускането на Вриндавана Даса Тхакура е кришна дашами на месец Вайшакх. Годината най-вероятно е 1589.

One Comment

  1. Обратна връзка: Шри Мадхавендра Пури - vaisnava.org

Коментарите не са активни