Вакрешвара Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Шри Вакрешвара Пандит разкрил такава неимоверна сила, че танцувал без да спре в продължение на три дни. Кришнадас Кавирадж Госвами пише следното за Вакрешвара: „Вакрешвара Пандит е много скъп слуга на Бога, който танцувал без отдих 72 часа. Един ден самият Махапрабху танцувал и пеел, а Вакрешвара паднал в нозете Му и казал: „О луннолики Боже! Дай ми десет хиляди гандхарви! Ще съм безкрайно щастлив да танцувам докато те пеят.” Богът отвърнал: „Имам само едно крило като теб. Ако имах още едно, щях да полетя в небето!”

(Чайтанйа Чаритамрита 1.10.17-20)

Вакрешвара и Девананда Пандит

Вакрешвара също присъствал на киртаните в къщите на Шривас и Чандрашекхар, където танцувал екстатично. Той бил толкова скъп на Махапрабху, че Девананда Пандит бил освободен от оскърбленията си към Шривас Пандит, служейки на Вакрешвара. В отговор на въпроса на един брамин, Махапрабху обяснил как да се изкупи обидата към Вайшнавите:

„Слушай, брамине, ако искаш да бъдеш излекуван, след като си пил отрова, трябва да поемеш амброзия през същата тази уста, през която е минала отровата. По този начин не само отровата ще бъде неутрализирана, но и тялото ти ще стане безсмъртно от божествената сила на амброзията. Сега нека отвърна на въпроса ти. Каквато и хула знайно или несъзнателно да си произнесъл, това е досущ като да си ял отрова. Сега трябва да използваш същата уста в неспирна възслава на името и качествата на Кришна, които са като амброзия. Използвал си езика си за да оскърбяваш отдадените; сега го използвай за да ги възхваляваш. Възпей отдадените в поезия и песни като най-добрите сред хората. Аз ще унищожа цялата отрова на клеветата чрез амброзията на екстатичната слава на Кришна. Всеки несъзнателно нанася обиди – истината е такава. Ако прекратиш всякакъв род оскърбителни дейности и просто започнеш да възхваляваш Кришна и Неговите отдадени, ще бъдеш освободен от всички грехове, които си извършвал, колкото и неизброими да са те. Не би могъл да постигнеш същия резултат дори чрез милиони покаяния.“

(Чайтанйа Бхагавата 3.3.449-458)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур коментира: „Един оскърбител би могъл да добие висшето добро, използвайки същия език, с който е произнесъл клеветата за да признае обидата, която е нанесъл и след това да възхвалява с него Кришна и отдадените Му. Ако си пил отрова, това ще наруши телесните ти функции, но ситуацията може да бъде спасена ако се приеме лекарство, което унищожава ефектите на отровата. По подобен начин пътят да се освободим от ефектите на Вайшнава-нинда е най-напред да спрем отровното действие и след това, вместо да извършваме хиляди ритуали на изкупление и покаяние, да прославяме Вайшнавите.

Служейки на един бхакта, Девананда Пандит повярвал в лотосовите нозе на Махапрабху. Добрата съдба го посетила в деня, когато Вакрешвара дошъл да живее в дома му. Девананда следвал пътя на Смарта, но въпреки това бил велик учен и аскет. Той не четял друго писание освен „Бхагаватам”. Бил предан на Върховния Бог и свободен от контрола на сетивата си. Само че не вярвал в Чайтанйа Махапрабху. По милостта на Махапрабху, това глупаво неразбиране се разсеяло и той развил вяра в Бога.”

(Гаудийа-бхашйа към „Чайтанйа Бхагавата 3.3.453, 481)

Вакрешвара Пандит бил много скъп на Чайтанйа Махапрабху. Всеки, който си спомня за него, ще пречисти цялото творение. Той е въплъщението на кришна према и както боговете, така и демоните са пленени от неговите танци.

(Чайтанйа Бхагавата 3.3.469-470)

 

Самият Махапрабху описал качествата на Вакрешвара пред Девананда Пандит. Богът казал:

„Ти служи на Вакрешвара и по този начин влезе в Моето обкръжение. Вакрешвара Пандит е пълната Божия енергия, затова който и да му отдаде уважение, ще постигне Кришна. Кришна е построил дома си в сърцето на Вакрешвара. Кришна танцува за да накара Вакрешвара да танцува. Всяко място, където стъпи Вакрешвара, незабавно се превръща в еквивалент на Вайкунтха и е равно на всички святи места.”

(Чайтанйа Бхагавата 3.3.493-496)

След като Махапрабху освободил Девананда от нанесените обиди, той с обич му дал много напътствия. Онези празноглави егоисти, които се гордеят с учеността си, не могат да разберат значението на „Бхагаватам”; това е превилегия на чистите отдадени, шаранагата. Думата ‘бхагавата’ би могла да се отнася както за светото писание, описващо Върховния Господ, Бхагаван; така и за отдадените на Бхагаван. Единствената цел на свещеният „Бхагаватам” е да хвърли светлина върху чистата преданост, затова той не се различава от чистия предан. Онзи, който говори върху „Бхагаватам” с такова познание и разбиране, ще намери висшата благодат.

Човек, който си мисли: „Аз разбирам Бхагаватам” наистина не знае същностното му значение. От друга страна невежият, приемайки убежището на „Бхагаватам”, директно ще възприеме посланието му. Бхагаватам е чиста любов; той е въплъщение на самия Кришна. В него са разказани най-интимните дела на Кришна. След като съчинил Ведите и Пураните, Вйасадева все още се чувствал неудовлетворен. Но когато „Бхагаватам” се появил на езика му, умът му получил дълбоко удовлетворение.

(Чайтанйа Бхагавата 3.3.514-518)

Гопал Гуру Госвами

Когато Вакрешвара дошъл да живее в Пури, той придружавал Махапрабху, Адвайта Ачарйа и останалите отдадени до Тота Гопинатх, за да чуе Гададхар Пандит, който давал беседа върху „Бхагаватам”. Човек трябва да чуе книгата „Бхагаватам” от отдаден, който е Бхагаватам.

Гопал Гуру Госвами, чието предишно име било Макарадхваджа Пандит, бил ученик на Вакрешвара Пандит. В детството си Гопал Гуру лично служел на Махапрабху. Махапрабху дал на Гопал името Гуру, защото той инструктирал хората да повтарят имената на Кришна при всякакви обстоятелства, били те чисти или нечисти.

Преди да напусне тялото си, Гопал Гуру поверил служенето на своето мурти Радхаканта на своя ученик, Дхйаначандра Госвами. След смъртта му, когато тялото на Гопал Гуру било отнесено в Сварга Двар за да бъде кремирано, някаои пълномощници на царя дошли и затворили храма Радхакантха Матх. Дхйаначандра бил толкова отчаян, че заплакал на висок глас. Гопал Гуру станал от погребалната клада, връщайки се в храма Радхаканта и разрешил проблема, след което отново се върнал в крематориума. Дори и след това обаче Гопал Гуру се появявал във Вриндавана, където бхактите с изумление го наблюдавали да занимава с преданите си дела.

През време на Ратхайатхрата в Пури, Вакрешвара бил главният танцьор в четвъртата киртан сампрадайа, чийто водещ певец бил Говинда Гхош.

Денят на напускането на Вакрешвара е шестият ден на растящата луна (шукла шаштхи) през месец Ашарх.

One Comment

  1. Обратна връзка: Шри Рупа Госвами - vaisnava.org

Коментарите не са активни